Podporované aktivity

         rok 2018
 • ocenění diplomových prací - rok 2018
 •     Ing. Jiří Novotný - Eliminace zápachu na stokové síti
 •     Ing. Jana Nováková - Vyhodnocení minimálních nočních průtoků ve vodovodní síti
 •     Ing. Veronika Hanušová – Optimalizace využití vratné vody na úpravně vody
 • ocenění bakalářských prací - rok 2018
 •     Bc. Eva Náplavová   Hydraulická drsnost vodovodních potrubí
 •     Bc. Klára Vaculíková - Hodnocení stavu Ochozského potoka
 • ocenění příspěvku Ing. Markéty Rajnochové na konfereci "JUNIORSTAV"
 • příspěvek na cestovné studentů 1. ročníku nMgr. studia na konferenci VODA ZLÍN 2018
 • příspěvek na cestovné studentů na exkurzi vodárenských objektů v Ostrovačičích
 • příspěvek na uspořádání studentské akce "Hydrosilvestr 201"
 • rok 2017
 • ocenění diplomových prací - rok 2017
 •          Ing. Zuzana Bouchalová - Sledování pesticidních látek ve zdroji úpravny vody Hrdibořice a možnost jejich odstranění    
 •          Ing. Jan Balas - Hydraulické posouzení stokové sítě obce Lipůvka
 • ocenění bakalářských prací - rok 2017
 •          Bc. Lucie Hofmanová - Využití alternativních koagulantů při úpravě vody
 •         Bc. Eva Trněná - Hydraulická analýza vodovodní sítě obce Tvarožná
 •         Bc. David Fučík - Návrh stokové sítě obce Krahulov
 •         Bc. Jakub Růžička - Zásobení skautského tábora vodním trkačem
 • příspěvek na cestovné studentů 1. ročníku nMgr. studia na konferenci VODA ZLÍN 2017
 • příspěvek na cestovné studentů na exkurzi vodárenských objektů v Ostrovačičích
 • příspěvek na výzkumnou stáž doktoranda Ing. Tomáše Macska ve výzkumném centru KompetenzZentrum Wasser Berlin GmBh
 • příspěvek na uspořádání studentské akce "Suchosilvestr 2017"
 • rok 2016
 • ocenění diplomových prací - rok 2016
  • Ing. Andrea Wagnerová  Závady a nedostatky bazénových provozů
 • příspěvek na cestovné Bc. Jiřímu Valchařovi na zahraniční studijní pobyt ERASMUS - LNEC Lisabon, Portugalsko
 • podpora studenstkých aktivit při příležitosti ukončení hydrologického roku  Hydrosilvestr 2016
 • příspěvek na cestovné studentů 1. ročníku nMgr. studia na konferenci VODA ZLÍN 2016
 • příspěvek na cestovné na exkurzi studentů 4. ročníku Bc. studia po vodárenských objektech
 • příspěvek na cestovné studentů na exkurzi vodárenských objektů v Ostrovačicích
 • příspěvek na vybavení počítačových učeben na Fakultě stavební, VUT v Brně
 • příspěvek na uspořádání studentské akce "Hydrosilvestr 2016"
 • rok 2015
 • ocenění diplomových prací - rok 2015
  • Ing. Tomáš Sucháček  Optimalizace tlakových poměrů ve vodovodní síti obce Střelná
  • Ing. Pavla Glombová – Stanovení viskozity pro různé typy splaškových vod
  • Ing. Eva Černíková – Smart merering vodovodu v areálu stavební fakulty VUT v Brně
 • příspěvek na exkurzi studentů 4. ročníku Bc. studia  - vodárenské objekty
 • účast studentů Bc. studia na konferenci Voda Zlín 2015
 • příspěvek na cestovné Bc. Ivovi Korytářovi na zahraniční studijní pobyt ERASMUS
 • příspěvek na cestovné Ing. et Ing. Věře Jedličkové na zahraniční studijní pobyt PREE-MOVERS FHNW School of Life Sciences
 • příspěvek na uspořádání odborného semináře "Aktuální problémy vodního hospodářství obcí"
 • rok 2014
 • ocenění diplomových prací - rok 2014
  • Ing. Zdeněk Zelený: Možnosti inovace procesu úpravy vody
 • účast studentů Bc. studia na konferenci Voda Zlín 2014
 • příspěvek na cestovné Evě Černíkové na 3. Česko - Izraelský vodohospodářský seminář
 • rok 2013
  • příspěvek studentům na konferenci Voda Zlín 2013
 • ocenění diplomových prací - rok 2013
  • Josef Fuks: Upravitelnost povrchových vod
 • ocenění bakalářských prací - rok 2013
  • Tomáš Macsek: Navrhování tlakových stokových sítí
 • ocenění studentů SVOČ
  • 1. místo: Tomáš Sucháček: Hydraulická analýza malého vodního spotřebiště
  • 2. místo: Aneta Novotná: Vlastnosti filtračních materiálů při úpravě vody
  • 3. místo: Milan Šelepa: Předpověď měsíčních průměrných průtoků pro účeůy řízení soustavy nádrží
 • příspěvek na exkurzi studentů 4. ročníku Bc. studia  - vodárenské objekty
 • sponzorský dar konference doktorského studia JUNIORSTAV 2013
 • rok 2012
 • ocenění diplomových prací - rok 2012
  • Dalibor Čech: Určení zdrojů fosforu a stanovení nápravných opatření eutrofizované Hornoveské nádrže
  • Jana Matysíková: Znovu-užití vyčištěných odpadních vod v papírenském a textilním průmyslu
  • Jan Vosáhlo: Hodnocení kvality vody v úpravně pitné vody Mokošín
 • ocenění bakalářské práce -  rok 2012
  • Karolína Škařupová: Provozně-technický stav stokové sítě

 

 •