Poslání nadačního fondu

Cílem Nadačního fondu je podpora a propagace studia oboru vodní hospodářství a vodní stavby na FAST VUT v Brně. Prostředky získané Nadačním fondem jsou určeny především pro studenty a mladé pracovníky oboru a jsou směřovány zejména do těchto oblastí:

  • podpora nadaných a zároveň sociálně slabých studentů formou stipendií,
  • jednorázové ocenění nejlepších studentů cenou Nadačního fondu prof. Šerka při absolvování studia,
  • finanční krytí studijních pobytů v zahraničí, účasti na mezinárodních konferencích, odborných stážích, seminářích atd.
  • nákup zahraniční literatury a časopisů oboru a k podpoře publikační a ediční činnosti pracovníků při tvorbě
  • studijních materiálů pro studenty,
  • pořádání odborných exkurzí posluchačů,
  • krytí nákladů spojených se získáním odborných informací z nadnárodních informačních a databázových sytémů prostřednictvím počítačových sítí,
  • materiální a technické vybavení pracovišť, laboratoří a učeben laboratorní a výpočetní technikou a další.

Profesor Šerek

... oddíl je ve výstavbě